Nikola の使い方メモ

コマンド

 • Automatic rebuilds

  $ nikola auto --browser
  
 • Deploying to GitHub

  $ nikola github_deploy
  
 • Delete the now orphaned files

  $ nikola check --clean-files